Вітаю Вас, Гість
Головна » Файли » Нормативні документи

РОЗПОДІЛ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ МІЖ АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ
[ Викачати з сервера (24.1 Kb) ] 02.11.2017, 21:23

Директору школи Скрипник Т. І. визначити наступні посадові обов’язки:

 • * загального управління діяльністю школи в усіх напрямках відповідально до її статуту і Законодавства України.
 • * з радою школи визначає стратегію, мету і завдання розвитку школи, прийняття рішень про програмне планування її роботи.
 • * розробки, затвердження і впровадження програм розвитку закладу, освітніх технологій і програм, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних, календарних навчальних графіків, Статуту і правил внутрішнього розпорядку школи та інших локальних нормативних актів і навчально-методичних документів.
 • * навчально-методичних, адміністративних питань, фінансових господарських та інших питань що виникають в процесі діяльності школи.
 • * координація і контроль роботи педагогічних кадрів та інших працівників школи.
 • * підбору, прийому на роботу розстановку кадрів.
 • * посадових обов’язків працівників, створення умов для підвищення їх професійної майстерності.
 • * розкладу занять учнів, графіків роботи, педагогічного навантаження працівників школи, тарифікаційних списків і графіків відпусток.
 • * і стимулювання творчої ініціативи працівників, підтримання сприятливого морально-психологічного клімату в колективі.
 • * спільно з органами самоврядування порядку і розміру преміювання працівників школи.
 • * контингенту школярів у межах визначеної квоти та у відповідності до Положення про загальноосвітні заклади; забезпечення соціального захисту і захисту прав учнів.
 • * ліцензування освітньої діяльності, державної атестації та акредитації закладу.
 • * створення умов, необхідних для організації гарячого харчування і методичного обслуговування учнів.
 • * і вдосконалення методичного забезпечення освітнього процесу, сприяння діяльності вчительських товариств і організацій, методичних об’єднань.
 • * педагогічною радою школи.
 • * виконання колективного договору, створення необхідних умов для нормальної роботи органів громадського самоврядування, профспілкової організації.
 • * раціонального використання бюджетних асигнувань, а також коштів, які надходять з інших джерел, надання засновникові та громадськості щорічного звіту про забезпечення і витрати коштів і матеріальних засобів.
 • * школи в державних, місцевих, громадських та інших органах, організаціях, закладах.
 • * обліку, збереження і поповнення матеріально – технічної бази, облік і збереження документації, організація діловодства, ведення статистичної звітності.
 • * на правах оперативного управління майном, що є власністю школи.
 • * роботи зі створення та забезпечення умов проведення освітнього процесу відповідно до чинного законодавства про працю, міжгалузевих і відомих нормативних документів та інших локальних актів з охорони праці і Статусу школи.
 • * безпечної експлуатації інженерно-технічних комунікацій і обладнання, вжиття заходів з приведення їх у відповідальність до чинних стандартів, правил і норм з охорони праці, своєчасна організація оглядів і ремонтів приміщень школи.
 • * осіб, відповідальних за дотримання вимог з охорони праці в навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортивному залі.
 • * посадових обов’язків із забезпечення безпеки життєдіяльності педагогічного колективу.
 • * заходів із впровадження пропозицій членів колективу, спрямованих на подальше покращення і оздоровлення умов проведення освітнього процесу.
 • * на обговорення педагогічним колективом пропозицій щодо організації роботи з охорони праці.
 • * на зборах трудового колективу про стан охорони праці; забезпечення оздоровлення працівників та учнів; та учнів; покращення умов освітнього процесу, а також про вжиті заходи з усунення виявлених недоліків.
 • * профілактичної роботи із запобігання травматизму та зниження рівня захворюваності працівників та учнів школи.
 • * в установленому порядку роботи комісії щодо прийому школи до нового навчального року, підпис відповідних актів.
 • * щорічної угоди з охорони праці й організація спільно з профспілковим комітетом її виконання, підведення підсумків виконання угод з охорони праці.
 • * вступних інструктажів з охорони праці з прийнятими на роботу особами.
 • * нарад при директору.
 • * загальношкільних зборів і засідань шкільного батьківського комітету.
 • * підготовки і проведення атестації педагогічних працівників.
 • * і контроль за гарячим харчуванням школярів
 • * і контроль роботи вчителя української мови та літератури 5 – 9 класи, німецької мови 2-9 клас, математики 5,7,8 класи, хімії, біології, фізики.

 

Визначити для заступника директора з навчально-виховної роботи

 • О. В. наступні посадові обов’язки:
 • * правильної організації навчальної діяльності школи.
 • * за правильністю планування роботи всіх підрозділів школи з навчально-методичної роботи.
 • * і корегування розкладу уроків.
 • * за виконанням навчальних планів і програм вчителями, ефективності їхньої роботи, зокрема якістю знань, умінь і навичок учнів.
 • * за веденням класних журналів та іншої документації з навчальної діяльності.
 • * сприятливих умов для впровадження досягнень педагогічної науки в практику навчально-виховної роботи вчителів, реалізації принципів наукової організації праці.
 • * звітності про стан та результати навчальної діяльності закладу.
 • * методичною радою школи.
 • * і контроль за підготовкою проведенням контрольних робіт, навчальних екскурсій.
 • * і контроль за підготовкою і проведенням державної підсумкової атестації та навчально-виробничої практики учнів.
 • * за підготовкою і проведенням відкритих уроків, уроків взаємовідвідування.
 • * і проведення загальношкільних заходів навчальної документації.
 • * і ведення шкільної навчальної документації.
 • * за відвідуванням учнів навчальних занять.
 • * обліку пропущених і замінених уроків вчителями школи.
 • * статистичних звітів діяльності навчального закладу.
 • * тарифікації педагогічних працівників.
 • * у доборі і розстановці педагогічних кадрів, організація підвищення їх кваліфікації та педагогічної майстерності.
 • * у підготовці і проведенні атестації педагогічних працівників та інших працівників школи.
 • * контролю за забезпеченням учнів підручниками, координація роботи бібліотеки.
 • * і контроль роботи шкільних методичних об’єднань.
 • * координація і контроль за стажуванням молодих спеціалістів і наставництвом.
 • * роботою вчителя російської мови, зарубіжної літератури, історії, географії, правознавства, фізкультури, початкові класи, математики 6,9 класи.
 • * наочного оформлення школи за тематикою роботи, яку проводять.
 • * розвитку особистості, талантів здібностей і формування загальної культури учнів.
 • * вікових та психологічних особливостей, інтересів і запитів учнів.
 • * реалізації прав дитини.
 • * контроль і допомога в роботі учнівського самоврядування.
 • * соціально значимих ініціатив у сфері дозвілля, розваг, вільного часу.
 • * канікулярного відпочинку учнів.
 • * і участь в організації і проведенні загальношкільних акцій щодо оздоровлення школярів.
 • * в організації і проведенні загальношкільних батьківських зборів.
 • * в роботі шкільного методичного об’єднання класних керівників. Контроль за виконанням планів роботи класних керівників.
 • * і контроль за чергуванням учнів і вчителів по школі, їдальні, за підвозом дітей.
 • * методична допомога і контроль за проведенням класних годин, годин спілкування, організація зустрічей учнів зі спеціалістами юстиції, лікарні тощо.
 • * узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду роботи з дітьми та молоддю.
 • * за веденням документації класних керівників, педагога – організатора.
 • * і координація роботи класних керівників.
 • * координація і контроль за роботою предметних гуртків, гуртків за інтересами, спортивних секцій.

 

Педагог-організатор Зайцева О. В.

Відповідає за:

 • * дитячих громадських організацій, об'єднань, плану­вання їхньої роботи за принципами добровільності, самостійності, гуманності й демократизму з урахуванням ініціативи, запитів і по­треб учнів;
 • * дозвілля школярів;
 • * умов для виявлення учнями своєї громадянської по­зиції, задоволення ними своїх інтересів і потреб, цікавого й корис­ного проведення вільного часу;
 • * й безпеку учнів, дотримання норм охорони праці й протипожежного захисту.

Керує дитячими організаціями, активом школи, органами учнівського самоврядування.

Організовує:

 • * школи відповідно до напрямів роботи;
 • * з учнями під час канікул;
 • * з добору й підготовки керівників (організаторів) пер­винних дитячих організацій, об'єднань;
 • * з учнями школи.

Погоджує свою діяльність із директором школи, заступни­ком директора з навчально-виховної роботи, відділом освіти.

Інструктує й консультує: дитячий актив школи щодо орга­нізації різноманітних свят.

Використовує досвід роботи з дітьми й підлітками для підви­щення кваліфікації.

Складає план своєї роботи на рік, семестр, квартал; сце­нарії заходів для учнів школи, дитячих організацій; веде документацію у визначеному порядку.

Звітує про роботу дитячих організацій та виховну роботу серед учнів школи, про організацію участі учнів у кон­курсах, оглядах та інших заходах перед директором школи, педа­гогічною радою.

 

Встановити такі дні адміністративного чергування в школі з 700 – 1430:

 • * четвер – заступник директора з НВР – Сіденко О. В.
 • * – директор НВК Скрипник Т. І.
 • * п'ятниця – педагог – організатор – Зайцева О. В.

У вищевказані дні чергові адміністратори несуть повну відповідальність за організацію навчально – виховного процесу, заміну уроків, охорону життя і здоров'я учасників навчально – виховного процесу, стан техніки безпеки, життєдіяльності закладу освіти.

Категорія: Нормативні документи | Додав: mirolubivskaschool
Переглядів: 114 | Завантажень: 3 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar